۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

تاریخ تمدن، ویل دورانت


جلد اول، مشرق زمین، گهوارۀ تمدن
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3899/ketab3899_1.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3899/ketab3899_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3899/ketab3899_3.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3899/ketab3899_4.pdf

جلد دوم، یونان باستان
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3898/ketab3898_1.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3898/ketab3898_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3898/ketab3898_3.pdf

جلد سوم، قیصر و مسیح
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3897/ketab3897_1.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3897/ketab3897_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3897/ketab3897_3.pdf

جلد چهارم، عصر ایمان
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3859/ketab3859_1.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3859/ketab3859_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3859/ketab3859_3.pdf

جلد پنجم، رنسانس
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3896/ketab3896_1.pdf http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3896/ketab3896_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3896/ketab3896_3.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3896/ketab3896_4.pdf

جلد ششم، اصلاح دین
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3845/ketab3845_1.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3845/ketab3845_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3845/ketab3845_3.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3845/ketab3845_4.pdf

جلد هفتم، آغاز عصر خرد
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3844/ketab3844_1.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3844/ketab3844_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3844/ketab3844_3.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3844/ketab3844_4.pdf

جلد هشتم، عصر لوئی چهاردهم
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3834/ketab3834_1.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3834/ketab3834_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3834/ketab3834_3.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3834/ketab3834_4.pdf

جلد نهم، عصر ولتر
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3832/ketab3832_1.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3832/ketab3832_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3832/ketab3832_3.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3832/ketab3832_4.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3832/ketab3832_5.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3832/ketab3832_6.pdf

جلد دهم، روسو و انقلاب
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3829/ketab3829_1.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3829/ketab3829_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3829/ketab3829_3.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3829/ketab3829_4.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3829/ketab3829_5.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3829/ketab3829_6.pdf

جلد یازدهم، عصر ناپلئون
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3826/ketab3826_1.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3826/ketab3826_2.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3826/ketab3826_3.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_3/ketab3826/ketab3826_4.pdf

نسخه انگلیسی تاریخ تمدن ویل دورانت
Volume 1: Our Oriental Heritage
http://www.archive.org/details/StoryOfCiv01_OurOrientalHeritage
Volume 2: The Life of Greece
http://www.archive.org/details/StoryOfCiv02_LifeOfGreece
Volume 3 Caesar and Christ
http://www.archive.org/details/StoryOfCiv03_CeasarAndChrist
Volume 4 The Age of Faith
http://www.archive.org/details/StoryOfCiv04_AgeOfFaith
Volume 5 The Renaissance
http://www.archive.org/details/StoryOfCiv05_TheRenaissance
Volume 6 The Reformation
http://www.archive.org/details/StoryOfCiv06_TheReformation
Volume 7 The Age of Reason Begins
http://www.archive.org/details/StoryOfCiv07_AgeOfReason
Volume 8 The Age of Louis XIV
http://www.archive.org/details/StoryOfCiv08_AgeOfLouisXIV
Volume 9 The Age of Voltaire
http://www.archive.org/details/StoryOfCiv09_AgeOfVoltaire
Volume 10 Rousseau and Revolution
http://www.archive.org/details/StoryOfCiv10_RousseauAndRevolution
Volume 11 Age of Napoleon
http://www.archive.org/details/StoryOfCiv11_AgeOfNapoleon
The Lessons of History companion volume to Story of Civilization set.
http://www.archive.org/details/LessonsOfHistory

۱ نظر:

  1. بنده به قدری از زحمات شما ممنون و متشکر هستم که حتا نمی دانم با چه عباراتی می توانم حق مطلب را ادا کنم . آن چه شما انجام می دهید من در تاریخ صد ساله اخیر این مرز و بوم نظیرش را سراغ ندارم و شاید بتوان آن را اشاعه و کسترش علم بدون هیچ چشمداشتی در میان همنوعان قلمداد کرد . لااقل وزارت فرهنگ و نهادهایی که وظیفه ی ارتقای علمی و فرهنگی مردم ایران بر دوش آنان است هرگز به اندازه ای که شما در این چند سال پیش رفته اید نخواهند توانست اقدامی صورت بدهند و گمان دارم تاریخ فکر و تمدن این کشور تلاش بی شائبه شما را هیچوقت از یاد نخواهد برد . من به عنوان یکی از خوانندگان کتاب که از دسترنج شما بسیار بهره گرفته ام تنها می توانم به این بسنده کنم که به رسم قدردانی از این کار ارزنده ، برخیزم و کلاه ادب و احترام از سر بردارم . این کمترین کاریست که برای هر خدمتگذار فرهنگ و ادبی شایسته است . موفق باشید و از بی مهری ها دلسرد نشوید . با احترام مجدد-فرزام حاج ابراهیمی - تبریز

    پاسخحذف