۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

ولاديمير ايليچ لنين


اشتباهات حزب ما 
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/esht/0.pdf

امپرياليزم به مثابه بالاترين مرحله سرمايه داری
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/empr/0.pdf

انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1918/km/kautsky-mortad1.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1918/km/kautsky-mortad2.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1918/km/kautsky-mortad3.pdf
یا
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/ktski/0.pdf

انقلاب کارگری سوسياليستی
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/enge/0.pdf

بلشويک ها بايد قدرت را به دست گيرند
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/gdrt/0.pdf

به شهروندان روسیه
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/shahrvandane-rusiyeh.htm

بيماری کودکی «چپ روی» در کمونيزم
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/bmar/0.pdf
یا
http://www.enteshar.sedayemardom.net/pdf/leftwing.pdf

پیش نویس(طرح) آیین نامۀ کنترل کارگری
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/kontrole-kargari.htm
یا
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/kont/0.pdf

تزهای آوريل 1917
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/avrl/0.pdf

جنبش اجتماعی و حقوق ها
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/jonb/0.pdf

جنبش اعتصابی و دستمزدها
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/dstm/0.pdf
یا
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1912/etesab-hoghoogh.htm

چه بايد کرد
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/cheb/0.pdf

چهارمين سالگشت انقلاب اکتبر
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1921/chaharomin-salgasht.htm

حق ملل در تعيين سرنوشت خويش
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1916/haghe-melal.pdf

حقيقت طبقاتی در باره کرونشتات
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/hgig/0.pdf
یا
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1921/kronstadt2.pdf

در باره اعتصاب
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1899/etesab.pdf
یا
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/etsa/0.pdf

در باره جزوه يونيوس-روزا لوکزامبورگ
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/yoni/0.pdf

در باره غرور ملی وليکاروس ها
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/guru/0.pdf

در باره قدرت دوگانه
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/2gan/0.pdf

در باره مارکس و مارکسيزم
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/marx/0.pdf

درباره اقداماتی برای مقابله با اختلال اقتصادی
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/egda/0.pdf
یا
http://www.marxists.org/farsi/history/sosyal-demokrasiye-roosiyeh/kontrole-kargari24051917.htm

در رد انحلال طلبی
برگزیده ای از مجموعه آثار ولادیمیر ایلیچ لنین
http://www.4shared.com/document/FhXksp7P/dar-rade-enhelal-talabi.html

دموکراسی کارگری و دموکراسی بورژوايی
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1905/demokrasi.pdf
یا
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/tabg/0.pdf

دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقلاب دموکراتيک
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1905/2taktik1.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1905/2taktik2.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1905/2taktik3.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1905/2taktik4.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1905/2taktik5.pdf

دولت و انقلاب
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/de/de1.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/de/de2.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/de/de3.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/de/de4.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/de/de5.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/de/de6.pdf
یا
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/dolt/0.pdf

روحانیت و سیاست
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1912/rohaniat-siasat.htm

سخنرانی در باره برنامه حزب
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1919/sokhanrani-hezb.pdf

سه منبع و سه جزء مارکسيزم
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1913/3manbae-marksizm.pdf

طرح اجمالی برنامه حزب کمونيست روسيه
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1919/tarhe-barnameh.pdf

طرح اوليه تزهای مربوط به مسئله ملی و مستعمراتی
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1920/tezhaye-masaleye-melli.pdf
یا         
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/mstmr/0.pdf

قطعنامه در باره مسأله ملی
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/meli/0.pdf

کارزار دروغ پردازان در باره کرونشتات
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/krzr/0.pdf
یا
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1921/kronstadt1.pdf

کارل مارکس-زندگینامه با فشرده ای از مارکسیسم
ترجمه ف. م. جوانشیر
http://www.4shared.com/document/x3F43saJ/Karl_Marx.html
کشيشان(روحانیت) در انتخابات و انتخابات با کشيشان
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/entx/0.pdf
یا
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1912/rohaniat-entekhabat.htm

ليبرال ها و روحانيون
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/rhni/0.pdf
یا
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1912/liberalha-rohanioon.htm


ماتریالیسم و امپریوکریتی سیسم
http://www.4shared.com/document/BVocgc5w/lenin_materialism.html

ماجراجويی انقلابی
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/mjrj/0.pdf

مذهب از ديد لنين
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/mzhb/0.pdf
یا
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1909/mazhab.htm

مقدرات تاريخی آموزش کارل مارکس
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/mgdr/0.pdf

منتخبی از مجموعه آثار و مقالات ولادیمیر ایلیچ لنین
http://www.mediafire.com/?0550uqpu16jfcz0

نقض وحدت در پرده فريادهای وحدت طلبی
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/nagz/0.pdf

وظائف پرولتاريا در انقلاب ما/طرح پلاتفرم حزب پرولتاری
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/vaza/0.pdf
یا
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/vazayefe-poroletaria.pdf

وظايف جنبش زنان کارگر در جمهوری شوروی
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1919/vazayefe-zanan.pdf
یا
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/vzyfz/0.pdf

وظايف جوانان انقلابی
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/jonb/0.pdf
یا
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1903/javanane-enghelabi.pdf

يک سيستم علمی عرق ريختن
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1913/taylorizm.htm
يا
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/arag/0.pdf

نامه ها

نامه لنين به اعضاء کميته مرکزی
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/nameh-komiteh-markazi24101917.pdf

نامه اول لنين به ماکسيم گورکی
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1919/nameh-gorki1.pdf
نامه دوم لنين به ماکسيم گورکی
http://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1919/nameh-gorki2.pdf
یا
http://www.iwsn.org/aashr/1/lnin/entx/0.pdf

*  *  *  *  *  *  *  *

تشريح قانون جريمه تحميل شده به کارگران کارخانه‌ها 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1006fa.html

درباره اعتصاب‌ها 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1043fa.html

پيشگفتار به جزوه، روزهای کارگر در خارکُف 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1048fa.html

پيشگفتار به چاپ دوم جزوه وظايف سوسيال دمکراتهای روسيه 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1104fa.html

اتوکراسى و پرولتاريا 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1210fa.html

دمکراسى طبقه کارگر و دمکراسى بورژوايى 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1221fa.html

از نارُديسم تا مارکسيسم 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1222fa.html

درباره برنامه ارضی ما (نامه‌ای به کنگره سوم) 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1262fa.html

سوسيال دمکراسی و دولت موقت انقلابی 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1268fa.html

ديکتاتوری دمکراتيک-انقلابی پرولتاريا و دهقانان 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1269fa.html

برنامه ارضی ليبرالها 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1272fa.html

مارکس درباره "توزيع مجدد عمومی" آمريکايی 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1273fa.html

پيشنويس قطعنامه درباره مسأله عمل سياسی علنی توسط حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1290fa.html

پيشنويس قطعنامه درباره شرکت سوسيال دمکراتها در دولت موقت انقلابی 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1291fa.html

بند الحاقى به قطعنامه درباره شرکت سوسيال دمکراتها در دولت موقت انقلابى 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1292fa.html

گزارش درباره مسأله شرکت سوسيال دمکراتها در دولت موقت انقلابی، ١٨ آوريل (اول مه) 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1293fa.html

پيشنويس قطعنامه درباره دولت موقت انقلابی 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1294fa.html

صحبت در مورد اصلاحيه‌‌هاى قطعنامه درباره دولت موقت انقلابی 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1295fa.html

گزارش درباره قطعنامه مربوط به حمايت از جنبش دهقانی. ١٩ آوريل (٢ مه) 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1296fa.html

پيشنويس قطعنامه درباره حمايت از جنبش دهقانی 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1297fa.html

صحبت درباره روابط بين کارگران و روشنفکران در سازمانهاى سوسيال-دمکراتيک 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1298fa.html

پيشنويس قطعنامه درباره روابط بين کارگران و روشنفکران در سازمانهای سوسيال دمکراتيک 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1299fa.html

تذکری در بحث روابط بين کارگران و روشنفکران در سازمانهای سوسيال دمکراتيک. ٢٢ آوريل (٨ مه) 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1300fa.html

دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقلاب دمکراتيک 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1333fa.html

روش برخورد سوسيال دمکراسی به جنبش دهقانی 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1356fa.html

سوسياليسم و دهقانان 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1371fa.html

پرولتاريا و دهقانان 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1411fa.html

سوسياليسم و مذهب 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1422fa.html

پيرامون مقاله‌اى از ارگان "بوند" 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1562fa.html

مارکسيسم و رويزيونيسم 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1683fa.html

در مسير پاخورده! 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1684fa.html

ارزيابی انقلاب روسيه 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1686fa.html

پيشنويس قطعنامه درباره انجمنهای تعاونی از هيأت نمايندگی سوسيال دمکراتهای روسيه در کنگره کپنهاگ 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1765fa.html

به ياد هِرتسن 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1894fa.html

ترودُويک‌ها و دمکراتهای کارگر 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1896fa.html

احزاب سياسی در روسيه 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1897fa.html

اعتلاى انقلابى 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1903fa.html

ليبرالها و کشيشان 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1923fa.html

آيا شعار "آزادی تشکل" ميتواند مبنايی برای جنبش امروز طبقه کارگر امروز باشد؟ 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1928fa.html

جنبش اعتصابی و دستمزدها 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1934fa.html

کشيشان و سياست 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1949fa.html

کشيشان در انتخابات، و انتخابات با کشيشان 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1957fa.html

دو اوتوپی 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1963fa.html

حزب غيرقانونی و کار قانونی 
http://lenin.public-archive.net/fa/L1972fa.html

اوژِن پوُتيه. بيست و پنجمين سالروز مرگ او. 
http://lenin.public-archive.net/fa/L4001fa.html

مقدرات تاريخى آموزش کارل مارکس
http://lenin.public-archive.net/fa/L2017fa.html

زميندار بزرگ و زمينداری خرد دهقانی در روسيه
http://lenin.public-archive.net/fa/L2018fa.html

سه منبع و سه جزء مارکسيسم
http://lenin.public-archive.net/fa/L2026fa.html

اروپای عقب‌مانده و آسيای پيشرفته
http://lenin.public-archive.net/fa/L2053fa.html
مارکسيسم و رفرميسم

http://lenin.public-archive.net/fa/L2117fa.html

مختل کردن وحدت در پوشش فريادهای وحدت‌طلبانه
http://lenin.public-archive.net/fa/L2231fa.html

مدارک ابژکتيف درباره نيروهاى جريانهاى مختلف در جنبش کارگرى
http://lenin.public-archive.net/fa/L2240fa.html

امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌داری
http://lenin.public-archive.net/fa/L2322fa.html

برنامه نظامی انقلاب پرولتری (درباره منحل کردن ارتش و خلع سلاح)
http://lenin.public-archive.net/fa/L2328fa.html

سخنرانی و درس درباره انقلاب ١٩٠٥
http://lenin.public-archive.net/fa/L2349fa.html

نامه‌هايی از دور؛ ١- اولين مرحله اولين انقلاب
http://lenin.public-archive.net/fa/L2360fa.html

قطعنامه درباره اقدامات لازم در مواجهه با بی‌سامانی اقتصادی
http://lenin.public-archive.net/fa/L2496fa.html

درسهای انقلاب
http://lenin.public-archive.net/fa/L2586fa.html

به کميته مرکزی حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه
http://lenin.public-archive.net/fa/L2595fa.html

دولت و انقلاب
http://lenin.public-archive.net/fa/L2605fa.html

انقلاب پرولترى و کائوتسکى مرتد
http://lenin.public-archive.net/fa/L2828fa.html

فتح شده و ثبت شده
http://lenin.public-archive.net/fa/L2857fa.html

بورژوازی چگونه از کسانی که از اين صف به جبهه آنان ميپيوندند بهره‌برداری ميکند
http://lenin.public-archive.net/fa/L2925fa.html

به زنان کارگر
http://lenin.public-archive.net/fa/L2979fa.html

پيشنويس مقدماتی تزهايی درباره مسائل ملّی و مستعمراتی برای دومين کنگره انترناسيونال کمونيستی
http://lenin.public-archive.net/fa/L3010fa.html

چهارمين سالگرد انقلاب اکتبر
http://lenin.public-archive.net/fa/L3104fa.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر