۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

کارل مارکس، فریدریش انگلسسرمایه(کاپیتال) کارل مارکس
ترجمه ایرج اسکندری
جلد اول
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600001.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600002.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600003.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600004.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600005.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600006.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600007.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600008.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600009.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600010.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600011.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600012.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600013.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600014.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600015.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600016.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600017.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600018.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600019.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600020.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600021.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600022.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600023.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600024.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600025.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600026.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600027.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600028.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600029.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600030.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600031.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_6/ketab6366/ketab636600032.pdf
جلد دوم
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7751/ketab775100001.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7751/ketab775100002.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7751/ketab775100003.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7751/ketab775100004.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7751/ketab775100005.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7751/ketab775100006.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7751/ketab775100007.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7751/ketab775100008.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7751/ketab775100009.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7751/ketab775100010.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7751/ketab775100011.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7751/ketab775100012.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7751/ketab775100013.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7751/ketab775100014.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7751/ketab775100015.pdf
جلد سوم
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7767/ketab776700001.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7767/ketab776700002.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7767/ketab776700003.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7767/ketab776700004.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7767/ketab776700005.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7767/ketab776700006.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7767/ketab776700007.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7767/ketab776700008.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7767/ketab776700009.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7767/ketab776700010.pdf
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani_7p/ketab7767/ketab776700011.pdf

سرمايه «کاپيتال» جلد اول/ مارکس 
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/kptl/b1/0.pdf
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/kptl/b2/0.pdf
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/kptl/b3/0.pdf

خلاصه ای از سرمایه/انگلس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1868/kholasehye-sarmayeh.htm

سرمایه
به زبان ساده
جلد اول
http://www.mediafire.com/?0g8e42r6ntvway1

جلد دوم
http://www.mediafire.com/?0drbe1vb12i110i

درباره سرمايه  مارکس/انگلس 
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/srmy/0.pdf

مروری بر سرمايه، جلد اول/انگلس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1868/engels-sarmayeh1.pdf

ضميمه ای بر سرمايه جلد سوم/انگلس 
 http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1895/engels-sarmayeh7.pdf                 

***************************************

اتحاديه های کارگری و سه مقاله ی ديگر/انگلس
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/eteh/0.pdf
یا
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1881/engels-ettehadiyehaye-kargari.pdf

استعمار در آسیا/مارکس،انگلس 
http://www.k-en.com/gonagon/colonialisme.pdf      

اصول کمونيزم/انگلس
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1847/osoole-komonizm.pdf
یا
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/usul/0.pdf

انقلاب و ضد انقلاب در آلمان/انگلس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1852/enghelab-zedenghelab-alman.pdf

ايدئولوژی آلمانی/مارکس و انگلس
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1846/ideolojie-almani.pdf

آنتی دورينگ/انگلس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1877/anti-duhring1.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1877/anti-duhring2.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1877/anti-duhring3.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1877/anti-duhring4.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1877/anti-duhring5.pdf

برنامه کمونارهای بلانکيست فراری/انگلس 
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/kmnar/0.pdf
یا
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1874/barnamehye-komonarha.pdf

بی اعتنايی به سياست/ مارکس 
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/biet/0.pdf
یا
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1873/bietenayi-siasat.pdf

بی تفاوتی سیاسی/مارکس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1873/bitafavotiye-siasi.pdf

بيانيه ی کمونيست/ مارکس- انگلس 
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/manif/0.pdf
یا
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1848/manifest/manifest-titr.htm

تزهايی در باره ی فويرباخ/مارکس
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1845/tezhaye-feuerbach.pdf
یا
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/bach/0.pdf

تکامل سوسياليسم از تخيل به علم/انگلس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1880/sosyalizm-takhayoli-elmi.htm
یا        
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/tkmo/0.pdf

خطابيه ی کميته مرکزی به اتحاديه کمونيست ها/ مارکس- انگلس 
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/xtbe/0.pdf

در باره مسئله يهود/مارکس
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1844/yahood.pdf
یا
http://www.k-en.com/Book/marx/jahod/yahod.pdf

در مورد زبان فارسی- بخشی از نامه به مارکس، 6 ژوئن 1853/انگلس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1853/engels-farsi.pdf
یا
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/fars/0.pdf

دو رساله درباره ماتریالیسم تاریخی- نقشی که توسط کار در گذار از ميمون به انسان ايفا شد/انگلس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1876/kar-meymoon.pdf

سيستم دستمزد/انگلس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1881/engels-sisteme-dastmozd.pdf

فقر فلسفه/ مارکس 
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/fagr/0.pdf
یا
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1847/faghr-falsafeh.pdf

گذشته ، حال و آينده اتحاديه های کارگری/مارکس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1866/ettehadyehe-kargari.pdf

گذشته، حال و آينده اتحاديه های کارگری/ مارکس 
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/aynd/0.pdf

گروندريسه/مارکس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1857/grundrisse1.pdf

لودويگ فويرباخ و پايان فلسفه کلاسيک آلمان/انگلس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1886/feuerbach.pdf

مبارزه طبقاتی در فرانسه/مارکس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1850/mobarezeh-faranseh1.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1850/mobarezeh-faranseh2.pdf

مذهب از ديد فريدريش انگلس 
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/m_e/0.pdf
یا
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1874/engels-mazhab.pdf

مذهب از ديد کارل مارکس 
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/m_m/0.pdf
یا
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1843/mazhab.pdf

مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه/انگلس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1881/engels-mozde-adelaneh.pdf

منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت/انگلس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1884/mansha-khanevadeh1.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1884/mansha-khanevadeh2.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1884/mansha-khanevadeh3.pdf
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1884/mansha-khanevadeh4.pdf

نظام نامه اتحاديه کمونيست ها/ مارکس- انگلس 
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/nzam/0.pdf

نقد اقتصاد سياسی/مارکس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1859/nagh-eghtesad.pdf

نقد برنامه گوتا/مارکس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1875/naghd-gota.pdf
یا
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/gota/0.pdf

نقد فلسفه حق هگل/مارکس
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1843/naghd-falsafeh-hegel.pdf

هيجدهم برومر لوئی بناپارت/مارکس              
http://www.iwsn.org/aashr/1/marx/18bru/0.pdf

يک حزب کارگری/انگلس 
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1881/engels-hezbe-kargari.pdf

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر