۱۳۹۱ اسفند ۳۰, چهارشنبه

دومین هدیۀ نوروزی ما

زاویه دید در سینمای ایران
غلام حیدری(عباس بهارلو)
تألیف کتاب «زاویۀ دید در سینمای ایران» (نوشتۀ عباس بهارلو) به نیمۀ دوم دهۀ 1360 برمیگردد، و انتشار آن به سال 1369. این کتاب مشتمل بر دو بخش است: بخش اول، که عنوان کتاب برگرفته از آن است، و بخش دوم «زمان در سینما»، که اول بار در سال 1366 در شمارۀ 54 مجلۀ فیلم با عنوان «طرح بحثی پیرامون زمان در سینمای ایران» درج شد. بهارلو در مقدمۀ کتابش نوشته برای تألیف این کتاب لازم بود فیلمهای سینمای ایران را، بهمقدار فراوان، ببیند؛ در سالهایی که عمدۀ فیلمها روی نوار ویدئو موجود نبود، و بهناچار باید فیلمها را در آرشیوهای فیلمخانۀ ملی ایران و شبکۀ اول سیما میدید، که دید.
کتاب، پس از انتشار، با اقبال نویسندگان، منتقدان و صاحبنظران روبهرو شد. تا آنجا که هوشنگ گلمکانی و حمید نفیسی در گفتوگویی در یکی از شمارههای مجلۀ «فیلم» یادآور شدند تألیف این کتاب شروع یک حرکت تازه است، و تا پیش از این در ایران کتابی با این کیفیت تألیف نشده بود، و محمود معتقدی نیز بهعنوان منتقدی ادبی (در شمارههای 12-11/ بهمن و اسفند 1369، ماهنامۀ «کِلک») نوشت: «نویسنده در سینمای ایران بحث تازهو جالبی را دامن زده و زمان، حرکت و شیوۀ روایت را از منظر فیلمنامهنویس و کارگردان مورد ارزیابی قرار داده است. وی برای عینیتر کردنِ مباحث از نخستین فیلمهای فارسی شروع کرده و برای اثبات نظزیات خود از تأثیر ادبیات در سینما و برعکس مدد جسته است... نویسنده تحولات پیشآمده در سینما را به گونهای مستند در حوزۀ بداهتها و قراردادها به گفتوگو گرفته است. این اثر پُرارزش از جمله کارهای جدی سالهای اخیر در زمینۀ مسایل سینمایی است که میتواند در عرصۀ نقد و نظر بهکار مشتاقان این هنر بیاید.»
و از نویسندگان نسل متأخر، مسعود کمایی، در فصلنامۀ «سینماتوگراف» (شمارۀ دوم، آبان 1389، ص 5؛ که ویژهنامۀ بهارلو است) دربارۀ این کتاب نوشته است: «بهارلو در پژوهش دیگر خود، زاویۀ دید در سینمای ایران، کار سترگ دیگری را به انجام رساند. بحث دربارۀ زاویۀ دید در زمان نگارش و چاپ کتاب (1369) برای بسیاری از اهالی سینما تازگی داشت...»

http://www.mediafire.com/?t364yiih1tq04vw
یا
http://s1.picofile.com/file/7695830107/ZaviyeyeDid_Baharlo_.pdf.html
هدیه مولف به باشگاه ادبیات
دومین هدیۀ نوروزی ما

زاویه دید در سینمای ایران
غلام حیدری(عباس بهارلو)
تألیف کتاب «زاویۀ دید در سینمای ایران» (نوشتۀ عباس بهارلو) به نیمۀ دوم دهۀ 1360 برمیگردد، و انتشار آن به سال 1369. این کتاب مشتمل بر دو بخش است: بخش اول، که عنوان کتاب برگرفته از آن است، و بخش دوم «زمان در سینما»، که اول بار در سال 1366 در شمارۀ 54 مجلۀ فیلم با عنوان «طرح بحثی پیرامون زمان در سینمای ایران» درج شد. بهارلو در مقدمۀ کتابش نوشته برای تألیف این کتاب لازم بود فیلمهای سینمای ایران را، بهمقدار فراوان، ببیند؛ در سالهایی که عمدۀ فیلمها روی نوار ویدئو موجود نبود، و بهناچار باید فیلمها را در آرشیوهای فیلمخانۀ ملی ایران و شبکۀ اول سیما میدید، که دید.
کتاب، پس از انتشار، با اقبال نویسندگان، منتقدان و صاحبنظران روبهرو شد. تا آنجا که هوشنگ گلمکانی و حمید نفیسی در گفتوگویی در یکی از شمارههای مجلۀ «فیلم» یادآور شدند تألیف این کتاب شروع یک حرکت تازه است، و تا پیش از این در ایران کتابی با این کیفیت تألیف نشده بود، و محمود معتقدی نیز بهعنوان منتقدی ادبی (در شمارههای 12-11/ بهمن و اسفند 1369، ماهنامۀ «کِلک») نوشت: «نویسنده در سینمای ایران بحث تازهو جالبی را دامن زده و زمان، حرکت و شیوۀ روایت را از منظر فیلمنامهنویس و کارگردان مورد ارزیابی قرار داده است. وی برای عینیتر کردنِ مباحث از نخستین فیلمهای فارسی شروع کرده و برای اثبات نظزیات خود از تأثیر ادبیات در سینما و برعکس مدد جسته است... نویسنده تحولات پیشآمده در سینما را به گونهای مستند در حوزۀ بداهتها و قراردادها به گفتوگو گرفته است. این اثر پُرارزش از جمله کارهای جدی سالهای اخیر در زمینۀ مسایل سینمایی است که میتواند در عرصۀ نقد و نظر بهکار مشتاقان این هنر بیاید.»
و از نویسندگان نسل متأخر، مسعود کمایی، در فصلنامۀ «سینماتوگراف» (شمارۀ دوم، آبان 1389، ص 5؛ که ویژهنامۀ بهارلو است) دربارۀ این کتاب نوشته است: «بهارلو در پژوهش دیگر خود، زاویۀ دید در سینمای ایران، کار سترگ دیگری را به انجام رساند. بحث دربارۀ زاویۀ دید در زمان نگارش و چاپ کتاب (1369) برای بسیاری از اهالی سینما تازگی داشت...»    

http://www.mediafire.com/?t364yiih1tq04vw
یا
http://s1.picofile.com/file/7695830107/ZaviyeyeDid_Baharlo_.pdf.html
هدیه مولف به باشگاه ادبیات

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر