۱۳۹۲ مرداد ۳, پنجشنبه

فریدون گیلانی

باشگاه ادبیات تقدیم می کند

پا در رکاب خویش
فریدون گیلانی

http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/07/f-gilani-padarrekabekhish.pdf


http://www.mediafire.com/?qy0m9rv1wv36a05

شعر تبعید
فریدون گیلانی

http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/07/f-g-sheertabeeid.pdf

http://www.mediafire.com/?racx2ju4egv7xs6

کلمات گمشده
شعر ِ بلند
فریدون گیلانی

http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/07/f-g-kalemat-e-gomshodeh.pdf
http://www.mediafire.com/?h1abz1642oppdna


آوازهای پناهنده
شعرهای 74- 1373

فریدون گیلانی

http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/07/f-g-avazhayepanahandeh.pdf

http://www.mediafire.com/?ve7yc73dl92smu9

از خیابان سپیدار نقره ای برگرد
شعرهای 72- 1370

فریدون گیلانی

http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/07/f-g-azkhyabanesepidar.pdf
http://www.mediafire.com/?vd1dg7zz48xuvg9


این ابر، این زمین
فریدون گیلانی

http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/07/f-g-inabrinzamin.pdf
http://www.mediafire.com/?kqysonllw5dcris


این هزاره سوم
مجموعه 129 شعر از اردیبهشت 78 تا اردیبهشت 81

فریدون گیلانی

 http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/07/f-g-inhezareyesevom.pdf
http://www.mediafire.com/?hic3ed16ejyk01eشعرهایی بر جام پنجره
دفتر شعر
معین بسیسو
ترجمه فریدون گیلانی

http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/07/f-g-moeenbessisu.pdf
http://www.mediafire.com/?9v5js7529j0gax9